Vedtægter for DEN LILLE SVØMMEKLUB:


§ 1.

Foreningens navn er: Den lille svømmeklub.

Foreningen har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Foreningen er medlem af DGI Midtjylland og Idrætssamvirket i Silkeborg.


§ 2.

Foreningens formål er

A: at udbyde almen svømmeundervisning

B: at være en forening, hvor familier kan møde hinanden i et forpligtende fællesskab – såvel i vand som på land

C:


§ 3.

Medlemskreds.

Stk. 1. Indmeldelse sker via hjemmesiden gældende fra september til maj. Udmelding sker til bestyrelsesmedlem. Ved tilmelding til ny sæson fortsætter medlemskabet.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves sæsonvis forud.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til en træner og/eller et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af kvartalet.

stk. 4: Man bliver æresmedlem efter 15 år som bestyrelsesmedlem.


§ 4.

Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer og forældre til medlemmer under 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle over 16 år har stemmeret.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Aflæggelse af regnskabet.

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer – desuden vælges 2 suppleanter.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

  2. Eventuelt.


Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes når det begæres

af blot èn mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 6.

Konstituering.

Stk. 1. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.


§7

Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab

Stk. 3. Genpart af regnskaberne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer en uge før den ordinære

generalforsamling


§8

Tegningsregler og hæftelser.

Stk. 1. Foreningen tegnes ud af til ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Ved hævning/overførsel af beløb på kr. 10.000 eller mere kræves underskrift af formand, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem på faktura/bilag eller udbetalingsbilag.

Stk. 2.Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlige hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§9

Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige og velgørende formål, inden for idræt i Silkeborg Kommune, efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 21. september 1999.


§ 10

Vedtægtsændringer.

Ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på en ordinær generalforsamling.